ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

AGILIX AGILE DEVELOPMENT CONSULTING B.V.

artikel 1 Annulering/verplaatsing van trainingen

Annulering en/of verplaatsing van aanmeldingen dient te geschieden met vermelding van de te verplaatsen of te annuleren aanmelding. Wanneer een annulering en/of verplaatsing drie weken of langer voor de aanvang van de desbetreffende training wordt doorgegeven, wordt bij annulering/ verplaatsing van de training het volledige bedrag van de training gerestitueerd. Annulering binnen twee weken voor aanvang van de training of tijdens de training verplicht tot volledige betaling van het lesgeld. Bij verplaatsing binnen twee weken voor aanvang van de training is eveneens het volledige lesgeld verplicht, maar wordt een korting verleend van 50% op de training waarnaar verplaatst wordt. Toepassing van deze regeling vindt plaats ongeacht de reden van annulering/verplaatsing. Deelnemers kunnen voor aanvang van de training worden vervangen, doch niet gedurende een √©√©nmaal aangevangen training. AgiliX behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling voor een training deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data.

Bij annulering door AgiliX wordt het volledige lesgeld gerestitueerd.

artikel 2  Wijzigingen van trainingen

AgiliX behoudt zich het recht voor om in noodzakelijke gevallen wijzigingen in data, -plaats en eventuele andere specificaties van de training aan te brengen. AgiliX is niet aansprakelijk voor de hieruit ten laste van de deelnemer en/of inschrijver voortkomende kosten en eventuele (gevolg)schade.

artikel 3 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AgiliX partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van AgiliX is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft AgiliX het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 4 Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met AgiliX. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.